ติดต่องานสวนพฤกษศาสตร์

ครูบุญฤทธิ์  ชาเตียม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึักษา เขต 37 (แพร่-น่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

www.botanical.nanoi.ac.th

ครูบุญฤทธิ์ 081-7247414

โทร 054-789093

โทรสาร   054-789094

…….

Webmaster : Tawat Pronmee 085-7066925