ฟ้อนใบเมี่ยง

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 12, 2014

1342162647

“ฟ้อนใบเมี่ยง”  เป็นการแสดงออกของการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในการประกอบอาชีพเก็บใบเมี่ยง นำมานึ่ง หมัก เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารว่างและเป็นสิ่งของสำหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือนบ้านเรือน ตามวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือล้านนา และเมื่อมีงานกิจกรรมทางศาสนา งานมงคล งานอวมงคล เมี่ยงจึงเป็นสิ่ง     เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างบุคคล สังคม คู่กันมาแต่สมัยโบราณโดยบรรพบุรุษจะสั่งสอนสืบทอดเทคนิควิธีการจัดเก็บ วิธีการนึ่ง วิธีการหมัก (พ.ศ.2255 – พ.ศ.2548) เข้าถึงปัจจุบันรวมเวลา 293 ปี ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย และพัฒนารูปแบบ รสชาดให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการและกระแสของสังคม แต่รูปลักษณ์ของเมี่ยงคงเดิมทุกประการ

      ฟ้อนใบเมี่ยง เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชา นาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนนาน้อย โดยชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีความผูกพันธ์กับการเก็บเมี่ยง การนึ่งเมี่ยง  การหมักเมี่ยง ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยเทคนิควิธีการจัด เก็บออกมาในรูปกระบวนท่าศิลปการฟ้อนรำในกิริยาท่าทางเป็นสมมุติฐานตามขั้นตอน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้รับชม เห็นคุณค่า ของใบเมี่ยง   ซึ่งเป็น พืชในวงศ์ชาออกมาในรูปแบบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบ     นวัตรกรรมการศึกษาประกอบดนตรีพื้นเมือง  ซอ ซึงใหญ่ และเครื่องประกอบจังหวะได้อย่างลงตัวและเหมาะสมอย่างยิ่ง

จุดประสงค์การจัดทำ ชุดฟ้อนใบเมี่ยง

1. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของพรรณไม้และสรรพคุณของสมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นไวน์ได้

2. เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการแปรรูปวัตถุดิบแบบอื่น ๆ แทนที่จะแปรรูปวัตถุดิบ เพียงวิธีเดียว

3. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขั้นตอนกระบวนท่า

ท่าที่  1  ท่าเดินเก็บใบเมี่ยง

ท่าที่  2  ท่ามัดใบเมี่ยง

ท่าที่  3  ท่ายกก๊วย ยกอุปกรณ์นึ่ง

ท่าที่  4  ท่าตั้งอุปกรณ์การนึ่ง

ท่าที่  5  ท่าเตรียมล้างใบเมี่ยง ใส่ไหนึ่ง

ท่าที่  6  ท่าแบกไห หมักใบเมี่ยง

ท่าที่  7  ท่ารวมกรรม วิธีของการหมักเมี่ยง

ท่าที่  8  ท่าเก็บอุปกรณ์การนึ่ง  การหมักเตรียมเดินกลับ

ท่าที่  9  ท่ากีดอุปกรณ์การนึ่ง  การหมัก เดินกลับ

การแต่งกาย

       ประยุกต์มาจากการแต่งกายของชาวล้านนา