การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 12, 2014

 

ขั้นตอน  วิธีการ  และปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มสาระจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ บูรณาการเข้ากับงานสวนพฤกษศาสตร์

 2. ทุกกลุ่มสาระดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ

 1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                –  โครงงานคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดปริมาณพื้นที่ของใบเมี่ยง  คำนวณพื้นที่ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  เทสเลชันใบเมี่ยง  และพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ

                –  โครงงานการทำกระปุกออมสินลูกเมี่ยง

2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                – การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

                – การศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ของพรรณไม้

                – การศึกษาชนิดของเชื้อราที่มีในใบเมี่ยง

                – การทำพรรณไม้แห้ง / ดอง

3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                – การแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับพรรณไม้

                – การศึกษาดอกไม้ในวรรณคดี

                – เชียมซีดอกไม้

                – เรียงความเกี่ยวกับความประทับใจพรรณไม้ , พรรณไม้ในวรรณคดี

4. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                – การร้องเพลงภาษาจีน เหมยฮัว / เสี้ยวดอกขาว

                – ทักษะการเขียน พรรณนาชนิดของพันธุ์ไม้ที่นักเรียนดูแลรับผิดชอบ เป็นภาษาจีนและอังกฤษ

                – ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญพรรณไม้ที่นักเรียนรับผิดชอบเป็นภาษาจีน

5.สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                –  การวาดภาพเกี่ยวกับพรรณไม้

                – การฟ้อนเสี้ยวดอกขาว

                – การฟ้อนใบเมี่ยง

6. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                – การนำพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

                – การตกแต่งต้นไม้ในโรงเรียน

                – การทำเว็บเพจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่นักเรียนดูแลรับผิดชอบ

                – การทำข้อมูลพรรณไม้ที่นักเรียนศึกษา

7. สาระการเรียนรู้สุขพละศึกษา

                – การศึกษาและทำรายงานเกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น

                – การศึกษาพรรณไม้ที่ใช้ในการออกกำลังกาย

8. สาระสังคมศึกษา

                – การศึกษาต้นไม้ในพุทธประวัติ

                – การศึกษาความเชื่อกับพรรณไม้ในแต่ละชนิด

                – ศึกษาพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา

                – พรรณไม้ในพิธีสืบชะตา

                – พรรณไม้ในสะตวง

                – พรรณไม้ที่ปลูกตามฮวงจุ้ย

 

ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม

 1. นักเรียนมีความสามัคคีมากขึ้น

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

3. นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกัน

4. นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน

5. นักเรียนมีจิตสาธารณะ

6. นักเรียนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ที่อยู่ในโรงเรียนและท้องถิ่น

7. นักเรียนประทับใจที่มีโอกาสได้สนองงาน