5 องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 12, 2014

topic_2

222

องค์ประกอบที่  1   การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อสมบูรณ์ติดต้นไม้ทุกต้นในโรงเรียน ประมาณ 545 ต้น เป็นครั้งที่  4

 

องค์ประกอบที่ 2   การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

ต้น ตะโกดัด  4 ต้น  ต้นโมก  12  ต้น  ต้นดาหลา  4  ต้น  ต้นเข็มชมพู  7  ต้น  ต้นเต่าร้าง  11  ต้น  กล้วยผา  1  ต้น   ต้นเมี่ยง  340  ต้น  ต้นมะลิ  20  ต้น  ต้นกุหลาบมอญ  25  ต้น

 

องค์ประกอบที่ 3   การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

ศึกษา พรรฌไม้ในโรงเรียน, ท้องถิ่นเกี่ยวกับชีววิทยา, นิเวศวิทยา, ภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาข้อมูล มะแขว่น(เพิ่มเติม)ศึกษาข้อมูลใบเมี่ยง  (สาระ: ธรรมชาติแห่งชีวิต,สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน,ประโยชน์แท้แก่มหาชน,ฐานข้อมูลใน โรงเรียน ฐานข้อมูลชุมชน)

 

องค์ประกอบที่ 4  การเขียนรายงานผลการเรียนรู้

นักเรียนเขียนรายงานเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสรุปทั้ง 5 องค์ประกอบ

นักเรียนสำรวจข้อมูลพรรฌไม้ในท้องถิ่น  เพื่อเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่น

นักเรียนเขียนรายงานผลการศึกษาตามแบบฟอร์ม  ก.7-003   ของ อพ.สธ  จำนวน 120 ฉบับ

 

องค์ประกอบที่ 5  การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับทุกรายวิชา

ภาษาไทย  เช่น  กลอนเกี่ยวกับต้นไม้

เรียงความภาษาอังกฤษ  เช่น  คำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ , ชื่อวิทยาศาสตร์ ,ชื่อวงศ์ภาษาจีน  เช่น  ชื่อต้นไม้ ระบำดอกบัว

สังคม ศึกษา  เช่น  ต้นไม้ประจำจังหวัด , ต้นไม้ในพุทธประวัติ ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินเมี่ยงของชาวน่าน (เมี่ยง 9 รส), พรรณไม้ในสะตวง

คณิตศาสตร์  เช่น  คำนวณหาอายุ, ส่วนสูง, ความกว้างเส้นรอบวง

วิทยาศาสตร์  เช่น  ใบเลี้ยงคู่ , ใบเลี้ยงเดี่ยว , หากรดชาใบเมี่ยง

ศิลปะ  เช่น  วาดรูปเกี่ยวกับต้นไม้ , ดอกไม้

เกษตร  เช่น  ปลูกต้นไม้ , ตัดแต่งต้นไม้ ,การปักชำ และตอนกิ่งจำปาลาว (ลีลาวดี)

คหกรรม  เช่น  การประกอบอาหารที่มีสมุนไพร , น้ำสมุนไพร, ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเมี่ยง,ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบย่านาง  ใบโพธิ์

นาฏศิลป์  เช่น  ระบำเก็บมะแขว่น , ฟ้อนใบเมี่ยง