กลาง ขนาด 120x240 cm
ขวา ขนาด 120x200 cm ซ้าย ขนาด 120x200 cm